Logo Loading

Obnova poti blokovskega naselja Debro

Obnova poti blokovskega naselja Debro

OPIS:
Obnova dovozne poti z rekonstrukcijo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, ureditvijo odvodnjavanja, meteorne in fekalne kanalizacije, izgradnjo AB stopnic, položitvijo bet. Elementov, dobavo in vgradnjo urbane opreme.
REALIZACIJA:
Avg - Nov 2014
Naročnik
Občina Laško
Kategorija
Obnova